Skip to main content

AGB

§ 1 Geldigheid van de voorwaarden

(1) Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle zakelijke relaties tussen AST Recycling & Rekonditionierung GmbH, hierna te noemen
AST RR met haar zakelijke klanten als kopers of klanten (hierna gezamenlijk ook aangeduid als
"overeenkomstsluitende partijen"), voor zover zij ondernemers zijn in de zin van § 14 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek), een publiekrechtelijke rechtspersoon of een bijzondere
of een publiekrechtelijk speciaal fonds.

(2) De AV zijn met name van toepassing op overeenkomsten voor de verkoop en levering van roerende goederen (hierna "goederen" genoemd).
(hierna "goederen" genoemd), ongeacht of de goederen door AST RR zelf zijn vervaardigd, zijn gereviseerd
gereviseerd of bij leveranciers gekocht (§§ 433, 651 BGB). Voor alle contracten,
die betrekking hebben op de terugname van gebruikte industriële verpakkingen (bv. voor loonreiniging)
de retourvoorwaarden voor de aanvaarding van gebruikte industriële verpakkingen van AST RR zijn van toepassing
industriële verpakking van AST RR.

(3) De AV en de terugnamevoorwaarden zijn in hun respectieve versie als raamovereenkomst ook van toepassing op
toekomstige contracten voor de verkoop en/of levering van goederen of de reconditionering van gebruikte industriële verpakkingen met dezelfde contractpartner.
verpakking met dezelfde contractuele partner, zonder dat wij ons in elk afzonderlijk geval opnieuw tot hen hoeven te wenden.
elk individueel geval.

(4) Deze AV en de retourvoorwaarden zijn uitsluitend van toepassing. Tegenstrijdige voorwaarden of voorwaarden van de
voorwaarden van de contracterende partij zijn slechts van toepassing indien en voor zover zij
door AST RR uitdrukkelijk en schriftelijk aanvaard zijn. Dit geldt in ieder geval, bijvoorbeeld zelfs indien de
in zijn aanbieding of in zijn orderbevestiging aan zijn algemene handels- of inkoopvoorwaarden, of indien AST RR
of AST RR voert de bestelling zonder voorbehoud uit met kennis van zijn algemene voorwaarden.
onvoorwaardelijk. Een tegenbevestiging van de contracterende partij onder verwijzing naar haar voorwaarden is
voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk afgewezen.

(5)Indien afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden of de Retourvoorwaarden moeten worden overeengekomen, dienen deze in tekstvorm te geschieden.
zijn ook van toepassing op wettelijk relevante verklaringen en kennisgevingen die de verdragsluitende partij na de
contracterende partij aan AST RR na het sluiten van de overeenkomst (bv. voor het vaststellen van termijnen, kennisgevingen van gebreken, verklaring van
intrekking of vermindering).

(6. In alle andere opzichten zijn de wettelijke bepalingen van toepassing, tenzij deze uitdrukkelijk
voorwaarden van teruggave niet uitdrukkelijk gewijzigd of uitgesloten zijn.

§ 2 Aanbiedingen

(1)De aanbiedingen van AST RR zijn vrijblijvend en niet-bindend.

(2) Orders en verklaringen van aanvaarding worden pas van kracht na bevestiging door AST RR in tekstvorm.
tekst vorm. Hetzelfde geldt voor aanvullingen, wijzigingen of nevenovereenkomsten. AST RR kan ook een aanbod aanvaarden
ook een aanbod aanvaarden door levering van de goederen.

(3) Informatie over vroegere vulgoederen in het geval van gebruikte verpakkingen (al dan niet gereviseerd) is in elk geval niet bindend.
in ieder geval niet bindend.

(4) De gegevens betreffende hoeveelheid, inhoud en grootte zijn bij benadering opgegeven; afwijkingen naar boven of naar beneden van ten hoogste 5 % zijn toegestaan.
zijn toegestaan.

(5) In geval van aankoop op basis van een monster of specimen vormen de eigenschappen van het monster slechts niet-bindende stukken ter illustratie
die bedoeld zijn om bij benadering de aard en het type van de goederen aan te geven.

§ 3 Risico-overdracht, verzending

(1) De verzending geschiedt af entrepot of op het laadstation waar de goederen worden geladen en dat tevens de plaats van uitvoering is; bij wagonladingen franco laadhaven
wagen. AST RR is vrij om de wijze van verzending te bepalen, tenzij anders overeengekomen.

(2) Het risico van toevallig verlies en toevallige verslechtering evenals het risico van vertraging gaat over van AST RR bij de levering van de goederen.
de goederen door AST RR aan de vervoerder, expediteur of verzamelaar worden overhandigd.
de contracterende partij.

(3)Indien AST RR de goederen zelf vervoert of voor zijn rekening laat vervoeren, gaat het risico op de contractant over bij aflevering van de goederen op de plaats van bestemming van de contractant.
levering van de goederen op de plaats van bestemming door de vervoerder die door AST RR werd aangesteld.

(4)Indien de contractant in gebreke blijft met de aanvaarding, niet meewerkt of indien de levering om andere redenen wordt vertraagd
levering om andere redenen waarvoor de contractant verantwoordelijk is, is AST RR gerechtigd schadevergoeding te eisen voor de
vergoeding van de daaruit voortvloeiende schade, met inbegrip van bijkomende kosten (bv. opslagkosten).

§ 4 Betaling, wanbetaling

(1)Tenzij anders overeengekomen, zijn de facturen van AST RR betaalbaar 14 dagen na de factuurdatum zonder
zonder aftrek. Na die datum is de contractant in gebreke en is AST RR gerechtigd de wettelijke
rente op achterstallige betalingen. AST RR behoudt zich het recht voor om verdere schadevergoeding te eisen.

(2) AST RR heeft het recht betalingen van de contractant eerst te verrekenen met zijn oude schulden. Als
Indien er reeds kosten en interesten zijn gemaakt, heeft AST RR het recht om betalingen eerst in mindering te brengen op de kosten, vervolgens op de interesten en ten slotte op de hoofddienst.
dan naar rente en tenslotte naar de hoofddienst.

(3)Een betaling wordt pas geacht te zijn verricht wanneer AST RR over het bedrag kan beschikken. In geval van cheques
de betaling wordt pas geacht te zijn verricht wanneer de cheque is geïnd.

(4)Indien de contractant zijn betalingsverplichtingen niet nakomt, met name indien een cheque
niet wordt gehonoreerd of betalingen worden stopgezet of indien AST RR kennis krijgt van omstandigheden
de kredietwaardigheid van de contractant ernstig in twijfel wordt getrokken, is AST RR gerechtigd het volledige bedrag op te eisen
AST RR heeft het recht de betaling van de volledige resterende schuld te eisen, zelfs indien de in de plaats van de prestatie gestelde prestatie reeds is aanvaard.
In dat geval heeft AST RR de mogelijkheid om voorschotten of passende zekerheden te eisen.
vraag.

(5) AST RR heeft het recht zich uit het contract terug te trekken indien de contractpartner een betalingsachterstand heeft ten aanzien van lopende of eerdere
huidige of eerdere zakelijke transacties geheel of gedeeltelijk.

(6) De contractspartij heeft alleen recht op verrekening of retentie met onbetwiste of rechtsgeldig vastgestelde tegenvorderingen.
wettelijk vastgestelde tegenvorderingen.

§ 5 Tijdstip van levering en uitvoering

(1) De door AST RR opgegeven data en termijnen zijn niet bindend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
schriftelijk overeengekomen.

(2)Indien AST RR niet in staat is bindende leveringstermijnen na te leven om feitelijk gerechtvaardigde redenen waarvoor AST RR niet verantwoordelijk is, heeft AST RR het recht om
redenen waarvoor AST RR niet verantwoordelijk is, zal AST RR de andere partij onverwijld en terzelfder tijd informeren
tegelijk met de verwachte nieuwe leveringsdatum. Indien de dienst nog steeds niet beschikbaar is binnen de nieuwe leveringstermijn
leveringstermijn, heeft AST RR het recht zich geheel of gedeeltelijk uit de overeenkomst terug te trekken.
die reeds door de koper zijn verricht, dienen onmiddellijk te worden terugbetaald. Een objectief gerechtvaardigde reden is in het bijzonder
De leveranciers van AST RR leveren niet op tijd, indien een congruente indekkingstransactie is gesloten, is noch AST RR, noch de afnemer
noch AST RR, noch de leverancier in gebreke blijft of AST RR niet verplicht is om in het individuele geval anders te handelen.
is niet verplicht om anders te zorgen.

(3)Of er sprake is van vertraging in de levering wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Hoe dan ook, een aanmaning van de
herinnering door de overeenkomstsluitende partij is vereist. In geval van vertraging in de levering kan de contractant vorderen
een forfaitaire vergoeding te eisen voor de door de vertraging veroorzaakte schade. De forfaitaire vergoeding voor elke voltooide
kalenderweek van de vertraging, maar niet meer dan een totaal van 5% van de leveringswaarde van de vertraagde goederen.
waarde van de te laat geleverde goederen of van het ordervolume van de gereconditioneerde goederen. Het bewijs
AST RR behoudt zich het recht voor om een lagere schade te bewijzen dan het vorige forfaitaire bedrag.

(4) AST RR heeft te allen tijde recht op gedeeltelijke leveringen en gedeeltelijke diensten.

(5) De rechten van de contractant volgens §8 van deze AV en de wettelijke rechten in dit verband blijven onaangetast door de voorgaande bepalingen.
blijven ongewijzigd door de vorige bepalingen.

§ 6 Garantie

(1)Garantie door AST RR is uitgesloten in de volgende gevallen, tenzij AST RR heeft verklaard
heeft geen uitdrukkelijke toezeggingen in tekstvorm gedaan:
- Voor ongereinigde of gebruikte verpakkingen die nog niet gereconditioneerd zijn.
- Voor lekdichtheid van de verpakking, daaruit resulterende verliezen of verontreiniging van vulgoederen, alsmede eventuele hieruit voortvloeiende gevolgschade.
daaruit voortvloeiende gevolgschade
- Voor schade veroorzaakt door onjuiste opslag door de contractant of voor veranderingen veroorzaakt door weersomstandigheden (bijv. kromtrekken).
veranderingen ten gevolge van weersomstandigheden (bv. kromtrekken van plastic verpakkingen).
- Voor de verenigbaarheid (geschiktheid) van de geleverde goederen voor bepaalde transport- en opslagbelastingen
alsmede voor bepaalde vulgoederen; zelfs indien deze eerder door AST RR zijn gereinigd en gereconditioneerd.

(2) Tenzij hieronder anders is bepaald, zijn de wettelijke bepalingen van toepassing op het materiaal van de contractuele partner
Voor aanspraken van de contractant wegens kwaliteits- en eigendomsgebreken gelden de wettelijke voorschriften. De basis voor de aansprakelijkheid voor gebreken zijn de
afspraken over kwaliteit. Productbeschrijvingen van de fabrikant, die aan de contractant zijn overhandigd
of in het contract zijn opgenomen, worden ook als zodanig beschouwd. Bij gebreke van een akkoord over de kwaliteit, zal de
zijn de wettelijke bepalingen inzake de vaststelling van gebreken van toepassing. Voor publieke verklaringen van de fabrikant of een derde
verhandelde verpakking, is AST RR niet aansprakelijk.

(3) De aanspraken van de contractant wegens gebreken veronderstellen dat hij zijn wettelijke verplichtingen inzake het onderzoek van de goederen en de kennisgeving van gebreken is nagekomen.
en melding van defecten. In geval van controle of gebreken die zich op een later tijdstip voordoen, dient de contractant onmiddellijk
kennisgeving in tekstvorm. De klacht moet vergezeld gaan van een schaderapport met de nodige details,
in het bijzonder over het soort vulgoed en het tijdstip van het vullen. Een klacht wordt geacht te zijn
de kennisgeving wordt geacht onverwijld te zijn geschied indien zij binnen twee weken geschiedt.
kennisgeving is voldoende om de termijn te halen. Deze verplichtingen gelden ook voor duidelijke gebreken (waaronder verkeerde en te korte levering).

(4) Indien gebreken tijdig worden gemeld, heeft de contractant de keuze om het gebrek te verhelpen door
herstel van het gebrek of een vervangende levering. Indien hij dit keuzerecht uitoefent zelfs na het verstrijken van een
na het verstrijken van een redelijke termijn voor de uitoefening van dit recht door AST RR, gaat het keuzerecht over op
AST RR. AST RR is gerechtigd de verschuldigde aanvullende prestatie afhankelijk te stellen van de betaling van de verschuldigde koopprijs.
verschuldigde koopsom. De contractant heeft dan het recht een passende aftrek toe te passen in verband met het gebrek.
in verband met het defect.

(5)De contracterende partij moet AST RR de nodige tijd en gelegenheid geven om het gebrek te verhelpen.
gelegenheid. Bovendien mogen geweigerde goederen alleen met toestemming van AST RR worden teruggestuurd, tenzij AST RR niet over de
AST RR heeft niet binnen 10 dagen op de kennisgeving van gebreken gereageerd.

(6)Zolang een klacht niet is afgehandeld, mogen de gebrekkige goederen niet worden weggenomen of op enigerlei wijze worden veranderd zonder toestemming van AST RR.
of op enigerlei wijze te wijzigen zonder de toestemming van AST RR. De koper is verplicht de gebrekkige goederen zorgvuldig te bewaren
goederen, deze ter beschikking te houden voor inspectie en AST RR op verzoek een monster te bezorgen.
op verzoek.

(7) De voor de inspectie en de daaropvolgende uitvoering noodzakelijke kosten, met name transport-, reis-, arbeids- en materiaalkosten, komen ten laste van AST RR,
(7)AST RR draagt de kosten die noodzakelijk zijn voor de inspectie en de daaropvolgende uitvoering, met name transport-, reis-, arbeids- en materiaalkosten, indien er daadwerkelijk sprake is van een gebrek. Als een
Indien een ingebrekestelling onterecht blijkt te zijn, kan AST RR vergoeding van de gemaakte kosten eisen.

(8)De contractant kan zich uit het contract terugtrekken of de aankoopprijs verlagen in het geval van een aankoop, indien de
indien de aanvullende prestatie is mislukt of indien een gestelde termijn zonder resultaat is verstreken of volgens de wet overbodig is
is volgens de wettelijke bepalingen overbodig. Het herroepingsrecht is niet van toepassing op onbeduidende gebreken. Gebreken worden geacht onbeduidend te zijn indien
niet meer dan 3% van de door AST RR geleverde verpakkingen deze gebreken vertonen.

(9) Alleen onze contractuele partners hebben recht op garantierechten. Zij zijn niet overdraagbaar.
Aanspraken op schadevergoeding bestaan alleen in overeenstemming met §9 en zijn voor het overige uitgesloten.

§ 7 Erstatningskrav

(1)I tilfælde af misligholdelse af kontraktlige og ikke-kontraktlige forpligtelser er AST RR ansvarlig i overensstemmelse med
med følgende begrænsninger:

(2)Uanset grundlaget er der kun erstatningspligt i tilfælde af forsætlig og groft uagtsom pligtforsømmelse.
uagtsomt misligholdelse af pligten. I tilfælde af simpel uagtsomhed er AST RR kun ansvarlig - for skader som følge af personskade
for skader som følge af personskade, legemsbeskadigelse eller helbredsbeskadigelse - for skader som følge af tilsidesættelse af væsentlige kontraktlige forpligtelser, og
men så begrænset til den forudsigelige, typisk indtrædende skade. Ovenstående begrænsninger
finder ikke anvendelse, hvis manglen er blevet fortiet svigagtigt, eller hvis AST RR har afgivet en kvalitetsgaranti, samt i tilfælde af ansvar i henhold til
samt i tilfælde af ansvar i henhold til produktansvarsloven.

(3) Fortrydelse af kontrakten på grund af en pligtforsømmelse, der ikke er en mangel, er udelukket, medmindre AST RR er ansvarlig for manglen.
RR er ansvarlig for fejlen. Derudover gælder de juridiske krav og konsekvenser.

(4)I mangel af garanterede egenskaber er AST RR kun erstatningsansvarlig i det omfang, formålet med den
formålet med forsikringen er at beskytte køberen mod den opståede skade.

§ 8 Ejendomsforbehold

(1)Indtil alle krav, herunder saldokrav, som AST RR har mod køberen og over for ham for alle retlige
retsgrundlag mod køberen og dennes tilknyttede selskaber nu eller i fremtiden (sikrede fordringer).
krav), forbliver varerne AST RR's ejendom.

(2)I tilfælde af kontraktbrud fra kontrahentens side har AST RR ret til at træde tilbage fra kontrakten; dog har AST RR ret til at træde tilbage fra kontrakten i tilfælde af
manglende betaling af forfaldne tilgodehavender, dog først efter en skriftlig betalingsanmodning med en rimelig frist til at
medmindre dette er overflødigt i henhold til retsforskrifterne, AST RR kan også kun returnere varen på grund af
varer på grundlag af ejendomsforbeholdet uden at træde tilbage fra aftalen. Kravet om tilbagebetaling
udgør ikke samtidig en ophævelse af kontrakten.

(3)Bearbejdning eller omdannelse foretages altid for AST RR som producent, men uden yderligere forpligtelse for AST RR.
for AST RR. Hvis der opstår (med)ejerskab af AST RR ved sammenlægning eller forarbejdning, er det allerede nu aftalt, at (med)ejerskabet af AST RR skal overføres til AST RR.
er det aftalt, at køberens (med)ejendomsret til den forenede vare overgår til AST RR i forhold til værdien (fakturaværdien).
værdi (fakturaværdi) til AST RR. Køberen bevarer gratis (med)ejerskabet af AST RR.

(4)Køber har ret til at videresælge varerne i den almindelige forretningsgang med forbehold af ejendomsforbeholdet,
så længe han ikke er i restance med sin præstation. pantsætning eller overdragelse af ejendomsret til sikkerhed for den
varer, der er omfattet af ejendomsforbeholdet, er ikke tilladte. Kravet som følge af videresalg eller enhver anden retsgrund i stedet for den
de varer, der er omfattet af ejendomsforbeholdet, allerede nu overdrages til os som sikkerhed i fuldt omfang eller i et omfang, der svarer til en
af medejerskab i henhold til stk. 2 til AST RR. AST RR accepterer denne opgave. Køber er
er ret til at inddrive den fordring, der er overdraget til AST RR, i sit eget navn. Køber er
at oplyse om overdragelsen og, i tilfælde af ensidigt videresalg, at gøre opmærksom på vores ejendomsforbehold.
ejendomsforbehold.

§ 9 Verjaring, toepasselijk recht, bevoegde rechter, gedeeltelijke nietigheid

(1)De verjaringstermijn voor materiële gebreken en rechtsgebreken bedraagt één jaar vanaf de levering. De verjaringstermijn blijft onverlet
derden, in geval van bedrieglijk opzet van AST RR en in geval van regres van de leverancier in geval van definitieve levering aan een consument.
uiteindelijke levering aan een consument.
(2)De korte verjaringstermijn geldt ook voor contractuele en niet-contractuele vorderingen tot schadevergoeding van de
contractuele en niet-contractuele vorderingen tot schadevergoeding van de contractant op grond van een gebrek, tenzij de wettelijke bepalingen inzake verjaring
zou leiden tot een kortere verjaringstermijn. Dit doet geen afbreuk aan de verjaringstermijn krachtens de
Wet Productaansprakelijkheid blijft onaangetast. Voor aanspraken buiten de garantie voor gebreken en de aanspraken volgens § 9 van de AV
zijn de wettelijke bepalingen van toepassing.
(3)Voor de voorwaarden en de gehele rechtsverhouding tussen AST RR en de koper is het recht van het
is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing. Het eenvormige internationale kooprecht en het VNkooprecht
(CISG) zijn uitgesloten.
(4) Voor zover de contractant een koopman is in de zin van het Duitse wetboek van koophandel, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een bijzondere
publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk bijzonder fonds, de exclusieve - en ook internationale - plaats van
Siegen voor alle geschillen die direct of indirect uit de contractuele relatie voortvloeien.
(5)Mocht een bepaling in deze voorwaarden of een bepaling in het kader van andere overeenkomsten
of ongeldig worden, zal de geldigheid van alle andere bepalingen en overeenkomsten daardoor niet worden aangetast.
bepalingen en overeenkomsten blijven onverlet.

Adres

AST Kunststoffverarbeitung GmbH
Mühlenweg 9
57339 Erndtebrück
P +49(0)27 53 - 5 96 20 - 0
F +49(0)27 53 - 5 96 20 - 72
[email protected]

Copyright © 2024 AST Kunststoffverarbeitung | All rights reserved.

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.